Proxecto formativo finalizado.
desenvolvido entre o 18 de febreiro e o 27 de setembro de 2022.

Contribuíu  ao desenvolvemento da formación profesional, das novas competencias profesionais e da formación permanente, 
Consistiu na realización de accións formativas que pretenden solucionar dúas necesidades principais:

1º- Mellorar a cualificación das persoas traballadoras.
2º-Incorporar novos traballadores e traballadoras ó sector.
As actividades foron gratuitas.

ACCIÓN FORMATIVA LEVADA A CABO
HORAS
Patrón/a Local de pesca sección de ponte e común 130
Patrón/a Local de pesca sección de máquinas 120
Formación Básica de Seguridade 70
Mariñeiro/a pescador/a 50
Manipulador/a de alimentos 4
Contramestre: experto en redes, estiba e liderado 40
Curso de simulacro de emerxencias marítimas 4
Competencias dixitais: A aplicación ISM 4
Grúas hidráulicas articuladas 8
Reanimación cardiopulmonar e DESA 8
Seminario: Análise de puntos críticos e de control para patróns 6
Prevención de riscos laborais e COVID-19 10
Competencias dixitais. O diario electrónico a bordo 5

RESULTADOS PREVISTOS

 • Dotar ó alumnado dos contidos e instrumentos necesarios para alcanzar o título de patrón/a local de pesca.
 • Transmitir os coñecementos para actuar ante unha emerxencia marítima.
 • Formar a novas persoas con interese en entrar no sector.
 • Ensinar o uso eficiente de grúas.
 • Introducir as tecnoloxías como complemento das actividades diarias.
 • Mellorar a prevención de riscos laborais.

OBXECTIVOS

 1. Cualificar ós traballadores/as en novas competencias dixitais.
 2. Dotar ós traballadores/as do sector da pesca, de cursos específicos relacionados coa súa actividade laboral.
 3. Formar ás persoas que teñan interese en acceder ó sector.
 4. Mellorar a competitividade das empresas do sector.

APOIO FINANCEIRO:  Proxecto formativo cofinanciado pola Unión Europea (75% Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro) e pola Comunidade Autónoma (nun 25%)
Expediente cofinanciado pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)

OBXETIVO 1.6)
Desenvolvemento da formación profesional, de novas competencias profesionais e da formación permanente

MEDIDA 1.6.1.- F
omento do capital humano, creación de emprego e do dialogo social. Formación, traballo en rede, dialogo social, axuda a cónxuxes e parellas de feito.

Porcentaxe cofinanciamento medida: 75 % FEMP – 25 % Comunidade Autónoma

ARVI dispone de tres aulas con capacidad para 60 alumnos y que están dotadas para todo tipo de formación marítimo-pesquera. ARVI cuenta también con un salón de actos con capacidad para 80 personas en el que se desarrollan jornadas, seminarios etc

Homologaciones del Instituto Social de la Marina

Formación Sanitaria Específica

Avanzada y su Actualización

Formación Sanitaria Específica

Inicial y su Actualización

Certificados de profesionalidad acreditados por la Xunta

 • OPERACIÓNS AUXILIARES DE SERVIZOS ADMINISTRATIVOS E XERAIS
 • OPERACIÓNS DE GRAVACIÓN E TRATAMENTO DE DATOS E DOCUMENTOS
 • ACTIVIDADES DE XESTIÓN ADMINISTRATIVA
 • ASISTENCIA DOCUMENTAL E DE XESTIÓN EN DESPACHOS E OFICINAS
 • COMERCIALIZACIÓN E ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS E SERVIZOS FINANCEIROS
 • CREACIÓN E XESTIÓN DE MICROEMPRESAS
 • ASISTENCIA NA XESTIÓN DE PROCEDEMENTOS TRIBUTARIOS
 • ASISTENCIA Á DIRECCIÓN
 • XESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS
 • FINANCIACIÓN DE EMPRESAS
 • XESTIÓN CONTABLE E XESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA
 • ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS NA RELACIÓN CO CLIENTE
 • TRÁFICO DE MERCADORIAS POR ESTRADA
 • TRÁFICO DE VIAXEIROS POR ESTRADA
 • ORGANIZACIÓN DO TRANSPORTE E A DISTRIBUCIÓN
 • XESTIÓN E CONTROL DO APROVISIONAMENTO
 • XESTIÓN COMERCIAL E FINANCEIRA DO TRANSPORTE POR ESTRADA
 • ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACENS
 • MARKETING E COMPRAVENDA INTERNACIONAL
 • ASISTENCIA  A INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
 • XESTIÓN DE MARKETING E COMUNICACIÓN
 • ATENCIÓN AO CLIENTE, CONSUMIDOR OU USUARIO
 • XESTIÓN ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO COMERCIO INTERNACIONAL
Cursos recientemente realizados

Requisitos de exportación de productos pesqueros a la Unión Económica Euroasiática. 20 de diciembre.

Descartes. Flota congeladora. Posibilidades de reducción de descartes, valorización de nuevas especies. 13 de diciembre.
Descargar programa.

Paquete de higiene. Normativa española higiénico-sanitaria y de seguridad alimentaria, 12 diciembre.

Formación básica en seguridad
Formación sanitaria específica avanzada
Actualización en formación sanitaria específica avanzada
Formación sanitaria específica inicial

Actualización en formación sanitaria específica inicial
Adaptación de Operador Restringido a Operador General del SMSSM
Higiene y manipulación de alimentos
Análisis de puntos críticos appcc online

Appcc: pescados y mariscos (avanzado)
Comercio electrónico
Comercio internacional
Cursos de buenas prácticas para la mitigación de los impactos ambientales de la pesca.
Desfibrilador semiautomático
Gestión logística y operaciones de almacenaje
Inglés avanzado
Inglés inicial
Inglés intermedio
Jornada formativa requisitos de exportación a la unión aduanera rusia bielorrusia kazajistan
Oficial de protección de buque
Ofimática online
Operador de grúas marínas, flota de altura
Operador de grúas marínas, flota de bajura
Operador restringido del smssm
Redes sociales en la empresa