PROXECTOS COLECTIVOS 2022

ARVI foi beneficiario de tres axudas públicas para proxectos colectivos de mellora das instalación de descarga.

No marco destes proxectos vanse facer investimentos no local A da Lonxa de Vigo e vaise adquirir equipamento para a mellora da calidade e as condicións de traballo no servizo de descargas de pescado fresco.

Os proxectos son os seguintes:

  • PROXECTO COLECTIVO “MELLORA DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO NA DESCARGA DA LONXA DE ALTURA” (Nº EXPTE: PE209G-2022/58) cun orzamento de 69.680 euros para equipos de movemento de carga.
  • PROXECTO COLECTIVO “MELLORA DAS CONDICIÓNS DE CALIDADE NA DESCARGA DA LONXA DE ALTURA” (Nº EXPTE: PE209G-2022/59) cun orzamento de 37.242 euros para básculas, equipamento de limpeza e envases.
  • PROXECTO COLECTIVO “OBRAS DE MODERNIZACIÓN NA LONXA” (Nº EXPTE: PE209G-2022/57) cun orzamento de 114.138,51 euros para a modernizacion e mellora das instalacións do local A da Lonxa.

As axudas recibidas están cofinanciadas conforme o artigo 43.1 do Regulamento 508/2014 do Parlamento Europeo e do Consello, do 15 de maio de 2014 e as porcentaxes de cofinanciamento das axudas son do 75 % co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e o 25 % con fondos da comunidade autónoma de Galicia.

 

En este enlace puede consultarse la RESOLUCIÓN do 18 de outubro de 2022, da Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, pola que se dá publicidade das axudas concedidas (DOG Núm. 211, 07/11/2022, Página 58089).

Share This

¡Comparta esta noticia!